pic headerБългарски (България)

Училищен стол

Седмично меню

Нашите дарители
Банер
Банер
Банер
Кандидат-студенти
Банер
Банер
Банер
Банер
Проект BG05M2OP001-2.004-0004
Банер
„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специ- фични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1
Проект BG051PO001-3.1.06
Банер
Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес

Търсене

Брой прегледи на съдържанието : 1156149
СУ Павликени
График

за провеждането на общински и областен кръг на ученическите олимпиади и областен кръг на олимпиадата по гражданско образование през учебната 2015/2016 година за област Велико Търново

Изтегли

ОЛИМПИАДА

ОБЩИНСКИ КРЪГ

ОБЛАСТЕН КРЪГ

НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕ
"Знам и мога" от IV клас

30.01.2016 г.

20.02.2016 г. 9,00 часа

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

05.12.2015 г. 9,00 часа

21.02.2016 г. 9,00 часа

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

до 10.01.2016 г.

01.02.2016 г. 14,00 часа

НЕМСКИ ЕЗИК

до 31.01.2016 г.

20.02.2016 г. 9,00 часа

РУСКИ ЕЗИК

до 16.01.2016 г.

13.02.2016 г. 9,00 часа

ИСПАНСКИ ЕЗИК

до 31.01.2016 г.

19.02.2016 г. 14,00 часа

ФРЕНСКИ ЕЗИК

до 31.01.2016 г.

19.02.2016 г. 14,00 часа

МАТЕМАТИКА

12.12.2015 г. 9,00 часа

02.02.2016 г. 9,00 часа

ИНФОРМАТИКА

08.01.2016 г.

18.03.2016 г. 14,00 часа

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

до 08.01.2016 г.

10-12.03.2016 г.

МАТЕМАТИЧЕСКА ЛИНГВИСТИКА

10.01.2016 г. 9,00 часа

05.02.2016 г. 14,00 часа

ФИЛОСОФИЯ

до 03.02.2016 г.

12.02.2016 г. 14,00 часа

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

16.01.2016 г. 9,00 часа

20.02.2016 г. 14,00 часа

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

до 04.03.2016 г.

до 14.03.2016 г.

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 19.12.2015 г. 9,00 часа 05.02.2016 г. 9,00 часа

ФИЗИКА

16.01.2016 г. 14,00 часа

14.02.2016 г. 14,00 часа

АСТРОНОМИЯ

до 15.01.2016 г. включително

26.02.2016 г. 14,00 часа

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

23.01.2016 г. 9,00 часа

13.02.2016 г. 14,00 часа

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

30.01.2016 г. 9,00 часа

27.02.2016 г. 9,00 часа

ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ

до 22.02.2016 г.

25.03.2016 г. 14,00 часа

 
Цели и задачи на проекта

Целта на проекта:

Целта на проекта е да се обмени опит между училища, училищни инспекторати, НПО и консултанти в социалните услуги, като всички те имат опит в изпълнението на дейности и проекти, насочени към приобщаването на ромите, а повечето имат и значителен опит в приобщаване на ромските ученици в училището. Проектът ще улесни обмена на опит и добри практики между участващите организации по отношение на националните приоритети в приобщаването на ромите в областта на образованието, както и на инструменти и методи, които те прилагат или такива, които са реализирали и са постигнати положителни резултати.

 

Задачи:

Да се изследва: Как са били приложени или осъществени тези успешни инструменти и методи. Какво е било тяхното въздействие? Какво работи и какво не в дадена социално-икономическа среда? Предвиждат се пилотни проучвания в малък мащаб, за да се тестват добри практики във всички три страни участнички, след като те успешно са били прилагани в другите две страни. Това ще даде възможност за по-нататъшна обмяна на опит, както и предоставянето на възможности за образователният персонал. Резултатите от пилотните проучвания имат възможност да получат разпространение като добри практики и в други населени места с различни социално-икономически характеристики. Освен това, опитът, натрупан по време на изпълнението на проекта, и обратната връзка, получена от другите страни - реципиент, където е бил тестван въпросният метод или инструмент, ще съдейства за подобряване на прилагането на метода в първоначалната страна, предоставила метода.

 
Колектив 2018/2019 уч. година

 

Ръководство

Директор: Петя Неделчева

Зам. директор по административно-стопанската дейност: Ивелина Цветкова

Главен счетоводител: Мая Балканджиева


Преподаватели

Начален етап на образование

Бисерка Симеонова
Ваня Димитрова
Габриела Георгиева
Галя Георгиева
Диана Петрова
Ели Дойнова
Женя Харизанова
Иван Драгнев
Искра Русатова
Малина Дамянова
Маргарита Пенчева
Милена Маринова-Димитрова
Надя Петрова
Наталия Алтънова
Николай Цветков
Нели Димитрова
Росица Атанасова
Сашка Александрова
Светозар Найденов
Соня Симеонова
Стела Гинчева
Стефка Събинова
Теодора Атанасова

Български език и литература

Александра Александрова
Десислава Паунчева
Димитринка Колева
Стела Тунчева
Лидия Владимирова
Савка Михайлова

Математика

Иванка Тодорова
Румяна Боянова
Сийка Ковачева
Татяна Ангелова

Английски език

Албена Георгиева
Боян Бостанджиев
Галя Ранкова
Наташа Нонова
Петя Стефанова
Светлозара Върлева

Немски език

Гинка Христова

Руски език

Антоанета Цветкова
Сийка Боянова

Информатика и информационни технологии

Георги Тодоров
Калина Георгиева

История и цивилизация

Стела Димитрова
Теодора Бойкова

Философски цикъл

Маргарита Трифонова

География и икономика

Юра Лужецка

Биология и здравно образование

Силвия Стоянова

Физика и астрономия

Рени Найденова

Химия и опазване на околната среда

Диана Пенева
Силвия Йорданова

Музика

Боряна Илиева-Георгиева

Изобразително изкуство

Ивета Иванова

Физическо възпитание и спорт

Илиян Йорданов
Карол Каролов
Никола Николов

Учители в група за ЦДО в прогимназиален етап на образование

Зорница Попова
Милен Гешев
Славка Славчева

Педагогически съветник

Неделчо Неделчев
Татяна Кирчева

Ръководител на направление "ИКТ"

инж. Цветелина Диманова

Непедагогически персонал

Валентина Савова - административен секретар
Диана Байчева - оперативен счетоводител
Наталия Борисова - касиер-домакин
Радка Петрова - технически сътрудник

Библиотекар

Даниела Бобева

Обслужващ персонал

Ангел Ангелов
Антон Антонов
Верка Тодорова
Габриела Минчева
Йордан Ванев
Красимир Гавраилов
Маргарита Маринова
Пенчо Стефанов
Роза Атанасова
Росица Георгиева
Русчо Русев
Снежанка Друмева
Таня Парашкевова
Татяна Димитрова
Цветанка Симеонова

 
Програма „Едно училище за всички“

В хода на дългогодишната си работа с училища-партньори от страната, Център за приобщаващо образование видя необходимостта от това да разработи системен подход, който да помогне на общообразователното училище да организира своите ресурси и организационно-управленски процеси така, че училището да стане приобщаващо.  За да е налице реален процес на промяна и резултатите от тази промяна да бъдат устойчиви и позитивни, всички членове на училищната общност – деца, учители, директори, специалисти и родители трябва да положат целенасочени усилия, но и да бъдат подкрепени в този процес. Модела за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща среда е в резултат от интензивната работа на терен с пет училища-партньори в първа фаза на Програма „Едно училище за всички”  в периода 2014 г. – 2016 г., реализирана с подкрепата на Фондация „Америка за България”.

През втората фаза на Програма „Едно училище за всички” в периода 2016 г. – 2019 г., ЦПО се фокусира върху изпробване на Модела за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда с повече училища-партньори и с по-широк географски обхват. За целта Център за приобщаващо образование стартира конкурс за подбор на нови 10  училища-партньори, едно от които е СУ „Бачо Киро“ град Павликени. В училището се работи по три приоритета: Педагогически практики, Детска закрила и Партньорство с родителите, в които са ангажирани над 20 педагогически специалисти.

 
Гордея се с родното училище

Най-искрено поздравявам учителите и учениците от СОУ”Бачо Киро” по случай 90 години юбилей и желая много здраве и успехи в бъдеще!
Това е училището, в което научих за родината, за наука, култура и история, за математика и технологии, които знания са ме водили и ме водят през света и ме карат винаги да се връщам обратно в Павликени. Тук се зароди амбицията в мен да дам и аз нещо на света, както казва поетът. И независимо какво съм направил досега, все още смятам че главното ще бъде в бъдеще!

Тази година, 2010, пре август, посетих нашето училище и се срещнах с учители и ръководители. След това имах лекции в Англия, Швейцария, Франция, Испания, Гърция, Китай, Индия, а сега – в Нова Зеландия. В началото на годината бях гост професор в САЩ и Япония. Навсякъде с гордост споменавам, че съм българин и съм учил в Павликени и след това в ТУ София. Всички ме посрещат много добре.

На страницата на моя институт в Окланд, който е част от Техническия Университет в Нова Зеландия и на който съм основател и директор, има много информация за мен и моята група от изследователи и студенти, които са от всички краища на света (www.kedri.info).

Пожелавам на всички ученици и те да станат не само граждани на България и Европа, а и граждани на света!
С удоволствие предоставям ежегодно, вече 4 години, и ще продължавам в бъдеще, стипендия от 300лв. и грамота за най-добрия зрелостник в гимназията, а от 2010/11 – също и стипендия от 100лв. и грамота за най-добър ученик през годината от І до VІІІ клас.

Честит юбилей и до нови срещи!


Професор Никола Касабов
Директори основател на Института по Инженерни Знания и Научни Изследвания (KEDRI), Окланд
Член на Кралската академия на науките, Нова Зеландия
Почетен член на Международния Институт на Инженери по Електроника (IEEE)

 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 8 от 109

Последни

Най-четени

Външни новини

VESTI.bg

Полезни Връзки


© 2018 СУ "Бачо Киро" - гр. Павликени. Всички права запазени.