pic headerБългарски (България)

Училищен стол

Седмично меню

Нашите дарители
Банер
Банер
Банер
Кандидат-студенти
Банер
Банер
Банер
Банер
Проект BG05M2OP001-2.004-0004
Банер
„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специ- фични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1
Проект BG051PO001-3.1.06
Банер
Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес

Търсене

Брой прегледи на съдържанието : 1040449
СУ Павликени
Списък на членовете на Ученически съвет за учебната 2017/2018 година

1. I а – Ивона Георгиева

2. I б – Михаела Линкова

3. I в – Ивона Хараламбиева

4. II а – Сияна Стефанова

5. II б – Денислав Стоянов

6. II в – Виктор Генчев

7. III а – Анабел Колева

8. III б – Даная Вачева

9. III в – Георги Георгиев

10. IV а – Стефани Бориславова

11. IV б – Александър Ангелов - отговорник на начален етап

12. IV в – Цвета Цанкова

13.  V а – Радостина Ранкова

14.  V б – Мартин Георгиев

15.  V в – Галина Панайотова

16.  VI а – Славена Веселинова

17.  VI б – Никол Начева – отговорник на прогимназиален етап

18.  VI в – Ралица Маринова

19.  VII а – Александра Кирилова

20.  VII б – Александър Митков

21.  VIII а – Мария Станева

22.  VIII б – Рилка Пенчева

23.   IX а – Евгени Стефанов - отговорник на гимназиален етап

24.   IX б – Калина Георгиева

25.   IX в – Иван Димитров

26.   X а – Михаил Георгиев

27.   X б – Елица Цвяткова

28.   X в – Челси Шилаковска – заместник председател на УС

29.   XI а – Виктория Михайлова – председател на УС

30.   XI б – Мария Калинова

31.   XII а – Александър Стефанов

32.   XII б – Диляна Костова

33.   XII в – Цветелина Недкова

 
СФО - условия

ПРЕПИС!

Правилник за дейността на Средно училище „Бачо Киро“ за 2017/2018 учебна година

………………………………………

Чл. 46. (1) В самостоятелна форма може да се обучават (чл. 112 от ЗПУО):

1. ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;

2. ученици в задължителна училищна възраст - по желание на ученика или родителя, по реда на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО;

3. ученици с изявени дарби;

4. лица, навършили 16 години.

(2) Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.

(3) При самостоятелна форма на обучение се прилага избран от ученика училищен учебен план, по който се обучават учениците в дневна форма през текущата година.

(4) Учениците по ал. 1, т. 2, които се обучават в самостоятелна форма по желание на родителите и не постигнат необходимите компетентности в съответния клас, продължават обучението си при спазване на изискванията на този закон в друга форма на обучение по чл. 106 от ЗПУО, препоръчана от екипа за подкрепа за личностно развитие.

(5) Самостоятелната форма на обучение за учениците по ал. 1, т. 2 се организира след решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление на образованието.

Чл. 47. (1) За записване в самостоятелна форма на обучение или за преминаване от дневна в самостоятелна форма, ученикът подава заявление до Директора.

(2) Явяването на изпити се провежда в една редовна и две поправителни сесии за всеки предмет по учебен план, както следва:

- декември (за 1/2 от предметите) и юни (за другата 1/2 от предметите) - в редовна сесия;

(3) Ученици, преминали в самостоятелна форма на обучение след приключване на първия учебен срок, се явяват на изпити както следва:

- март (за 1/2 от предметите) и юни (за другата 1/2 от предметите) - в редовна сесия;

(4) Поправителните изпити се провеждат според изискванията на Наредба № 11 / 01.09.2016 - до две седмици след приключване на учебните занятия и до две седмици преди началото на учебната година.

-  юни/юли - първа поправителна и септември - втора поправителна сесия.

(5) Учениците в самостоятелна форма на обучение полагат изпити за определяне на годишна оценка върху учебното съдържание по съответния учебен предмет, изучавано през учебната година.

(6) Учениците от самостоятелна форма се допускат до изпити за редовна сесия след предварително подадено заявление.

(7) Заявления за допускане до изпити се подават до Директора на училището най-късно 20 дни преди всяка редовна изпитна сесия.

(8) Учениците от самостоятелна форма имат право да се явяват по всеки предмет най- много 3 пъти в една учебна година. До поправителна сесия се допускат само ученици в СФО, които са се явили на редовната.

(9) Изпитите се провеждат по утвърден от Директора на училището график, като в един ден се полага изпит само по един предмет.

(10) Учениците могат да полагат изпити за определяне на годишна оценка само по предмети от един клас за дадена учебна година. Изключения се допускат за лица, навършили 16 години, които могат да завършат два класа в една учебна година, ако са заявили това свое желание при подаване на заявлението за записване. Те полагат изпити за следващ клас само ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас. При повтаряне на учебната година се явяват само по онези предмети, по които не са взели изпитите си в предходната година. След редовна и поправителна сесия имат право на втора поправителна сесия за предметите, които се изучават в съответния клас.

(11) Учениците, идващи от друго училище или прекъснали обучението си, полагат приравнителните си изпити към действащия през учебната година училищен учебен план, по възможност в рамките на първата учебна година от обучението.

(12) Учениците, които са положили успешно изпит за завършен клас на обучение, получават предвидените за съответната степен на образование и квалификация документи.

(13) Учениците в самостоятелна форма на обучение са длъжни сами да се информират за датите на изпитите.

(14) При явяване на изпит учениците в самостоятелна форма на обучение показват документ, удостоверяващ самоличността им.

(15) На допълнителна сесия имат право само тези ученици, които имат уважителни причини за пропускане на редовната и поправителните сесии. Явяването на допълнителна сесия може да се разреши след подадено заявление с приложени документи, доказващи причината.

(16) При безпричинно неявяване на изпити, ПС определя правата на учениците.

 
Цели и задачи на проекта

Целта на проекта:

Целта на проекта е да се обмени опит между училища, училищни инспекторати, НПО и консултанти в социалните услуги, като всички те имат опит в изпълнението на дейности и проекти, насочени към приобщаването на ромите, а повечето имат и значителен опит в приобщаване на ромските ученици в училището. Проектът ще улесни обмена на опит и добри практики между участващите организации по отношение на националните приоритети в приобщаването на ромите в областта на образованието, както и на инструменти и методи, които те прилагат или такива, които са реализирали и са постигнати положителни резултати.

 

Задачи:

Да се изследва: Как са били приложени или осъществени тези успешни инструменти и методи. Какво е било тяхното въздействие? Какво работи и какво не в дадена социално-икономическа среда? Предвиждат се пилотни проучвания в малък мащаб, за да се тестват добри практики във всички три страни участнички, след като те успешно са били прилагани в другите две страни. Това ще даде възможност за по-нататъшна обмяна на опит, както и предоставянето на възможности за образователният персонал. Резултатите от пилотните проучвания имат възможност да получат разпространение като добри практики и в други населени места с различни социално-икономически характеристики. Освен това, опитът, натрупан по време на изпълнението на проекта, и обратната връзка, получена от другите страни - реципиент, където е бил тестван въпросният метод или инструмент, ще съдейства за подобряване на прилагането на метода в първоначалната страна, предоставила метода.

 
График

за провеждането на общински и областен кръг на ученическите олимпиади и областен кръг на олимпиадата по гражданско образование през учебната 2015/2016 година за област Велико Търново

Изтегли

ОЛИМПИАДА

ОБЩИНСКИ КРЪГ

ОБЛАСТЕН КРЪГ

НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕ
"Знам и мога" от IV клас

30.01.2016 г.

20.02.2016 г. 9,00 часа

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

05.12.2015 г. 9,00 часа

21.02.2016 г. 9,00 часа

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

до 10.01.2016 г.

01.02.2016 г. 14,00 часа

НЕМСКИ ЕЗИК

до 31.01.2016 г.

20.02.2016 г. 9,00 часа

РУСКИ ЕЗИК

до 16.01.2016 г.

13.02.2016 г. 9,00 часа

ИСПАНСКИ ЕЗИК

до 31.01.2016 г.

19.02.2016 г. 14,00 часа

ФРЕНСКИ ЕЗИК

до 31.01.2016 г.

19.02.2016 г. 14,00 часа

МАТЕМАТИКА

12.12.2015 г. 9,00 часа

02.02.2016 г. 9,00 часа

ИНФОРМАТИКА

08.01.2016 г.

18.03.2016 г. 14,00 часа

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

до 08.01.2016 г.

10-12.03.2016 г.

МАТЕМАТИЧЕСКА ЛИНГВИСТИКА

10.01.2016 г. 9,00 часа

05.02.2016 г. 14,00 часа

ФИЛОСОФИЯ

до 03.02.2016 г.

12.02.2016 г. 14,00 часа

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

16.01.2016 г. 9,00 часа

20.02.2016 г. 14,00 часа

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

до 04.03.2016 г.

до 14.03.2016 г.

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 19.12.2015 г. 9,00 часа 05.02.2016 г. 9,00 часа

ФИЗИКА

16.01.2016 г. 14,00 часа

14.02.2016 г. 14,00 часа

АСТРОНОМИЯ

до 15.01.2016 г. включително

26.02.2016 г. 14,00 часа

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

23.01.2016 г. 9,00 часа

13.02.2016 г. 14,00 часа

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

30.01.2016 г. 9,00 часа

27.02.2016 г. 9,00 часа

ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ

до 22.02.2016 г.

25.03.2016 г. 14,00 часа

 
Програма „Едно училище за всички“

В хода на дългогодишната си работа с училища-партньори от страната, Център за приобщаващо образование видя необходимостта от това да разработи системен подход, който да помогне на общообразователното училище да организира своите ресурси и организационно-управленски процеси така, че училището да стане приобщаващо.  За да е налице реален процес на промяна и резултатите от тази промяна да бъдат устойчиви и позитивни, всички членове на училищната общност – деца, учители, директори, специалисти и родители трябва да положат целенасочени усилия, но и да бъдат подкрепени в този процес. Модела за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща среда е в резултат от интензивната работа на терен с пет училища-партньори в първа фаза на Програма „Едно училище за всички”  в периода 2014 г. – 2016 г., реализирана с подкрепата на Фондация „Америка за България”.

През втората фаза на Програма „Едно училище за всички” в периода 2016 г. – 2019 г., ЦПО се фокусира върху изпробване на Модела за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда с повече училища-партньори и с по-широк географски обхват. За целта Център за приобщаващо образование стартира конкурс за подбор на нови 10  училища-партньори, едно от които е СУ „Бачо Киро“ град Павликени. В училището се работи по три приоритета: Педагогически практики, Детска закрила и Партньорство с родителите, в които са ангажирани над 20 педагогически специалисти.

 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 8 от 109

Последни

Най-четени

Външни новини

VESTI.bg

Полезни Връзки


© 2018 СУ "Бачо Киро" - гр. Павликени. Всички права запазени.