pic headerБългарски (България)

Училищен стол

Седмично меню

Нашите дарители
Банер
Банер
Банер
Кандидат-студенти
Банер
Банер
Банер
Банер
Проект BG05M2OP001-2.004-0004
Банер
„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специ- фични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1
Проект BG051PO001-3.1.06
Банер
Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес

Търсене

Брой прегледи на съдържанието : 1040392
Ученици – свободни места
Свободни места в паралелките към 30.06.2018 г.

Съгласно чл. 104, ал. 2 от НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, СУ "Бачо Киро" обявява следните свободни места за ученици в паралелките:

 • Iа - 0
 • - 4
 • - 5
 • IIа - 0
 • IIб - 0
 • IIв - 0
 • IIIа - 0
 • IIIб - 0
 • IIIв - 0
 • IVа - 1
 • IVб - 0
 • IVв - 7
 • Vа - 5
 • Vб - 3
 • Vв - 6
 • VIа - 3
 • VIб - 6
 • VIв - 6
 • VIIа - 0
 • VIIб - 0
 • VIIIa (профил "Икономическо развитие") - 9
 • VIIIб (профил "Хуманитарни науки") - 2
 • IXa (профил "Природоматематически") - 3
 • IXб (профил "Хуманитарен") - 13
 • IXв (Непрофилирана паралелка) - 7
 • (профил "Природоматематически") - 3
 • (профил "Хуманитарен") - 9
 • (Непрофилирана паралелка) - 15
 • XIа (профил "Природоматематически") - 5
 • XIб (профил "Хуманитарен") - 6
 • XI(профил "Природоматематически") - 3
 • XIIб (профил "Хуманитарен") - 6
 • XIIв (Непрофилирана паралелка) - 9
 Последни

Най-четени

Външни новини

VESTI.bg

Полезни Връзки


© 2018 СУ "Бачо Киро" - гр. Павликени. Всички права запазени.