pic headerБългарски (България)

Училищен стол

Седмично меню

Нашите дарители
Банер
Банер
Банер
Кандидат-студенти
Банер
Банер
Банер
Банер
Проект BG05M2OP001-2.004-0004
Банер
„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специ- фични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1
Проект BG051PO001-3.1.06
Банер
Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес

Търсене

Брой прегледи на съдържанието : 1157335
Цели и задачи на проекта

Целта на проекта:

Целта на проекта е да се обмени опит между училища, училищни инспекторати, НПО и консултанти в социалните услуги, като всички те имат опит в изпълнението на дейности и проекти, насочени към приобщаването на ромите, а повечето имат и значителен опит в приобщаване на ромските ученици в училището. Проектът ще улесни обмена на опит и добри практики между участващите организации по отношение на националните приоритети в приобщаването на ромите в областта на образованието, както и на инструменти и методи, които те прилагат или такива, които са реализирали и са постигнати положителни резултати.

 

Задачи:

Да се изследва: Как са били приложени или осъществени тези успешни инструменти и методи. Какво е било тяхното въздействие? Какво работи и какво не в дадена социално-икономическа среда? Предвиждат се пилотни проучвания в малък мащаб, за да се тестват добри практики във всички три страни участнички, след като те успешно са били прилагани в другите две страни. Това ще даде възможност за по-нататъшна обмяна на опит, както и предоставянето на възможности за образователният персонал. Резултатите от пилотните проучвания имат възможност да получат разпространение като добри практики и в други населени места с различни социално-икономически характеристики. Освен това, опитът, натрупан по време на изпълнението на проекта, и обратната връзка, получена от другите страни - реципиент, където е бил тестван въпросният метод или инструмент, ще съдейства за подобряване на прилагането на метода в първоначалната страна, предоставила метода.

 

Последни

Най-четени

Външни новини

VESTI.bg

Полезни Връзки


© 2018 СУ "Бачо Киро" - гр. Павликени. Всички права запазени.