pic headerБългарски (България)

Училищен стол

Седмично меню

Нашите дарители
Банер
Банер
Банер
Кандидат-студенти
Банер
Банер
Банер
Банер
Проект BG05M2OP001-2.004-0004
Банер
„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специ- фични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1
Проект BG051PO001-3.1.06
Банер
Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес

Търсене

Брой прегледи на съдържанието : 1094783
“Зелена Европа”

Училищно партньорство към програма Коменски между институции от: Полша, Унгария, Португалия, България, Латвия, Литва, Испатия, Турция.

Дейностите по този проект са насочени към проучване на природната среда, опустошавана с все по-голяма сила от развитието на цивилизацията. Горите, които са богатствата на всяка страна, биват изсичани, а заедно с изсичането им уникални видове животни и растения започват да изчезват. Вземайки участие в проекта „Зелена Европа”, ученици, учители, родители и местни власти ще имат възможност да се запознаят не само с редките видове от флората и фауната, които са в опасност от изчезване, но и с проблемите на вековните девствени гори.


За реализирането на тази цел ще бъде изработена специална карта с най-интересните природни области на страните – партньори, ще бъде издадена също и Червена книга на застрашените видове животни и растения. Участниците в проекта ще имат възможност да използват иновативни информационни и комуникационни технологии, с помощта на които да подготвят компютърни презентации за уникалните природни области в своята страна. Разпространявайки идеята за по-задълбочено разбиране на опазването на природната среда, ние ще се опитаме да организираме художествени и фотографски изложби, представяйки спецификите в природата на страните – партньори.
Всички резултати от съвместните ни дейности по проекта ще бъдат публикувани на уебсайт.
Вследствие на участието им в проекта, учениците ще повишат своите комуникационни умения и креативност, както и ще се развият като европейски граждани, загрижени за опазването на природата.

 

Цели на проекта:

  • Да се развие сътрудничеството сред училищата, които си  партнират в проекта
  • Да се спомогне развитието на ученическата креативност и участие в програма “Ученето през целия живот”
  • Да се подпомогне участието на деца със СОП и на деца в неравностойно социално-икономическо положение
  • Да се насърчи изучаването на чужди езици от учениците чрез употребата им в реалния живот и да се увеличи речниковият им запас с термини, свързани с природата, екологията и опазването на околната среда
  • Да се повиши интересът им към разнообразието на растителните и животински видове в партньорските страни.

 

Последни

Най-четени

Външни новини

VESTI.bg

Полезни Връзки


© 2018 СУ "Бачо Киро" - гр. Павликени. Всички права запазени.