pic headerБългарски (България)

Училищен стол

Седмично меню

Нашите дарители
Банер
Банер
Банер
Кандидат-студенти
Банер
Банер
Банер
Банер
Проект BG05M2OP001-2.004-0004
Банер
„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специ- фични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1
Проект BG051PO001-3.1.06
Банер
Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес

Търсене

Брой прегледи на съдържанието : 1040397
Обществен съвет
СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

Обществен съвет към СУ „Бачо Киро”, както следва:

Председател: Евгения Йорданова Живкова, родител на ученик в VІІІ клас

Членове:

1. Инж. Анастасия Колева Вачева - представител на финансиращия орган

2. Лена Тодорова Георгиева, родител на ученик в V клас

3. Бисерка Блажева Страхилова, родител на ученик в VІІІ клас

4. Грета Спасова Атанасова, родител на ученик в VІ клас

5. Дияна Стоянова Филипова, родител на ученик в ІV клас

6. Валентина Григорова Иванова, родител на ученик в V клас

7. Петя Събкова Стефанова, родител на ученик в І клас

8. Вероника Невелинова Найденова, родител на ученик в І клас

Резервни членове:

1. Анелия Цветанова Русанова, родител на ученик в Х клас

2. Виолета Ерменкова Бянова, родител на ученик във ІІ клас

3. Иво Иванов Ангелов, родител на ученик в ІІІ клас

4. Христо Любенов Василев, родител на ученик в ХІІ клас

5. Атанас Ангелов Чакъров, родител на ученик в VІІ клас

6. Йорданка Красимирова Георгиева, родител на ученик в ІІІ клас

7. Атанаска Веселинова Петкова, родител на ученик в Х клас

8. Нели Вачева Лишева, родител на ученик в І клас

 
ПОКАНА

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На 28.11.2016 г. /понеделник/ от 17:30 часа в кабинет № 9 на III-ти етаж в училище ще се проведе общо събрание с избраните представители на родителите на учениците от всяка паралелка при СУ "Бачо Киро" гр. Павликени при следния дневен ред:

1. Избор на членове на Обществения съвет на СУ "Бачо Киро" гр. Павликени

2. Избор на резервни членове на Обществения съвет на СУ "Бачо Киро" гр. Павликени

 

С уважение,

Пепи Стефанова

Директор на СУ "Бачо Киро"

гр. Павликени

 
Правилник
Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата (Обн. ДВ. бр.75 от 27 Септември 2016г.)
 Последни

Най-четени

Външни новини

VESTI.bg

Полезни Връзки


© 2018 СУ "Бачо Киро" - гр. Павликени. Всички права запазени.